POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA ZO DŇA 29.8.2018

 

1.         VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosť WALMARK, a. s., ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len "WALMARK" alebo „prevádzkovateľ údajov“) zhromaždí a ktoré bude spracovávať o svojich zákazníkoch a používateľoch webových stránok (ďalej len „používateľ“) pri používaní webových stránok a služieb na nich poskytovaných (ďalej len „webové stránky“).

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).
 

2.         ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Názov: WALMARK, a.s.
Sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 00536016
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spis. zn. B 2501
tel.: +420 800 141 141
e-mail: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

Kontaktné údaje na manažéra GDPR pre ochranu osobných údajov:
meno/názov: Dagmar Přibylová
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
e-mail: gdpr@walmark.cz

3.         AKTUALIZÁCIA A DOSTUPNOSŤ ZÁSAD

WALMARK je oprávnený tieto zásady meniť. Informácie o tom, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia týchto zásad, nájdete v hornej časti týchto zásad. Zmeny v týchto zásadách nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia ich aktualizovanej verzie na webových stránkach. Ak budete používať naše webové stránky po vykonaní aktualizácií, bude to chápané ako Váš súhlas s aktualizovanou verziou zásad.

4.         INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ POUŽÍVATEĽOM

Niektoré časti webových stránok môžu požadovať, aby používatelia uviedli svoje osobné údaje, aby mohli využívať výhody ponúkané určitými službami (napr. registrácia Vernostného programu WALMARK alebo spracovanie objednávok) alebo účasť na konkrétnej aktivite (napr. spotrebiteľské súťaže).

WALMARK je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami, či už získanými na webových stránkach, alebo inými spôsobmi, vrátane napr. predchádzajúcich objednávok používateľa.

5.         PASÍVNE ZHROMAŽĎOVANIE A VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

Počas prezerania webových stránok môžu byť určité informácie pasívne zhromažďované pomocou rôznych techník a nástrojov, napr. IP adresy, cookies, a zhromažďovani (t. j. bez toho, aby používatelia v skutočnosti aktívne poskytli akékoľvek informácie).

Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť. Ak súbory cookies alebo ďalšie technológie sledovania neodmietnete, má sa za to, že ste dali súhlas s ich používaním.

6.       ODKAZY NA EXTERNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tieto zásady neupravujú ochranu osobných údajov, poskytovanie informácií a ďalšie postupy externých partnerov, za ktorých WALMARK nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane externých partnerov prevádzkujúcich webové stránky alebo oblasti webu (vrátane aplikácií), na ktoré možno prostredníctvom týchto webových stránok vstúpiť alebo na ktoré odkazuje odkaz na týchto webových stránkach. Prístupnosť alebo akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach na také webové stránky tretích strán nesmie byť chápaný ako súhlas WALMARK s takou stránkou.

7.         ROZSAH A ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V niektorých prípadoch môže WALMARK informácie o používateľoch získať buď priamo od používateľa, alebo z iných zákonných zdrojov. Niektoré informácie, ktoré WALMARK takto získa, môžu byť klasifikované ako „osobné údaje“ v súlade s bodom 1 článku 4 nariadenia GDPR.

Informácie o akejkoľvek neidentifikovanej alebo identifikovateľnej osobe môžu byť použité a zverejnené na akýkoľvek účel. Ak možno údaje, ktoré sa netýkajú neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb, spájať s údajmi týkajúcimi sa neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb (napr. Vaše meno možno spojiť s Vašou geografickou polohou), bude WALMARK uchovávať tieto zlúčené informácie ako osobné údaje, kým budú tieto údaje spolu súvisieť (napr. odporučenie najlepšej formy dodania tovaru podľa Vášho bydliska alebo odporučenie rovnakého alebo obdobného produktu z ponuky, ktorý je v akcii).

Rozsah a účel spracovávania osobných údajov, doba trvania a osoby oprávnené získať prístup k osobným údajom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovávania údajov Komu možno osobné údaje odovzdať (príjemcovia údajov)?
7.1 Zasielanie obchodných oznámení používateľom.
 
Účelom spracovania je zasielanie newsletteru informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné oznámenia (ďalej len „obchodné oznámenie“) používateľom, ktorí na to dali svoj výslovný súhlas.
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvná ani zákonná požiadavka a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Ak používateľ súhlas so spracovaním údajov na tieto účely neudelí alebo ho odvolá, nebudú mu zo strany WALMARK zasielané obchodné oznámenia, iba ak bude existovať oprávnený záujem spoločnosti WALMARK na takom spracovaní (k tomu bližšie viď bod 7.4 nižšie).
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.  V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,

a. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK alebo na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v príslušnom obchodnom oznámení.
b. kliknite na príslušné políčko/odkaz odhlásenia v každom jednotlivom elektronickom reklamnom oznámení; alebo

c. ak ste registrovaný, môžete súhlas odvolať po prihlásení sa na stránky v nastavení Vášho používateľského účtu.
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby,
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti s Vašou registráciou na webových stránkach?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovávania údajov Komu možno osobné údaje odovzdať (príjemcovia údajov)?
7.2 Registrácia na webových stránkach.
 
Účelom spracovania je registrácia na webových stránkach a využívanie výhod s tým spojených.
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvná ani zákonná požiadavka a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť registrácie na webových stránkach.
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa, dátum narodenia, pohlavie, akademický titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo pre prihlásenie k účtu a WALMARK, Facebook ID používateľa.
 
Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania účelu spracovania, t. j. počas trvania registrácie alebo do odvolania súhlasu.
 
Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.  V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,
 
a. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK alebo

b. ak ste registrovaný, môžete súhlas odvolať v nastavení Vášho používateľského účtu. 
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby,
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovávania údajov Komu možno osobné údaje odovzdať (príjemcovia údajov)?
7.3 Spotrebiteľské súťaže.
 
Účelom spracovania je účasť používateľa v spotrebiteľských súťažiach.
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvná ani zákonná požiadavka a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť účasti v spotrebiteľských súťažiach.
 
Identifikačné a kontaktné údaje používateľa (najmä meno a priezvisko používateľa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa). Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať, môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby,
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Ostatné prípady spracovania osobných údajov
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovávania údajov Komu možno osobné údaje odovzdať (príjemcovia údajov)?
7.4 Komunikácia s používateľmi. Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch WALMARK, ktorými je zasielanie odpovedí na otázky používateľov kladených prostriedkami komunikácie na diaľku, a ďalej zasielanie iných dôležitých informácií alebo oznámení týkajúcich sa webových stránok, obchodných podmienok alebo vzťahu medzi WALMARK a používateľom (vrátane poradne a chatovacieho prostredia).
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť spoločnosti WALMARK informovať používateľa o skutočnostiach podľa predchádzajúceho odseku alebo nemožnosť používateľa položiť otázku (poradňa).
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska alebo iná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním svojich osobných údajov na tieto účely nesúhlasíte, máte právo v zniesť námietku. V takom prípade spoločnosť WALMARK prestane Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:

a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby,
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
7.5 Zlepšenie kvality služieb a produktov WALMARK.
 
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti WALMARK, ktorými sú analýza údajov, vývoj nových a skvalitnenie existujúcich produktov, vylepšenie našich webových stránok, skvalitnenie našich služieb, identifikácia trendov prezerania webových stránok, zobrazovanie a zasielanie relevantnejších ponúk a zasielaných ponúk alebo meranie efektivity našich reklamných kampaní a pod.
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné.
 
Meno a priezvisko používateľa, história prezerania webových stránok, história nákupov a nákupného správania na weboch WALMARK, vek, pohlavie, dostupné demografické údaje (zdroj napr. Google analytics), e-mailová adresa, IP adresa, Facebook ID, odpovede používateľa získané z diagnostických nástrojov dostupných na weboch WALMARK, ako je napríklad aplikácia Health Index alebo obdobný diagnostický nástroj.
 
 
Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním svojich osobných údajov na tieto účely nesúhlasíte, máte právo v zniesť námietku. V takom prípade spoločnosť WALMARK prestane Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, zefektívnenie a zjednodušenie poskytovaných služieb, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
7.6 Aplikácia Index Zdravia
 
Aplikácia Index Zdravia je diagnostický nástroj, ktorý prostredníctvom súboru otázok získava od používateľov špecifické odpovede týkajúce sa ich zdravia, kondície a pocitov.
 
Táto aplikácia vyhodnotí aktuálnu kondíciu používateľa a odporučí mu jednotlivé produkty ponúkané prevádzkovateľom údajov.
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvná ani zákonná požiadavka a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť použitia aplikácie Index Zdravia.
Pohlavie, rok narodenia, váha a výška, údaje týkajúce sa pohybových a stravovacích návykov a zlozvykov používateľa, zdravotného stavu používateľa a jeho duševnej rovnováhy.
 
Údaje budú na daný účel spracovávané počas trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať, môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK. Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
a. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza údajov, zefektívnenie a zjednodušenie poskytovaných služieb, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zaistenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu odovzdania týmto osobám.


8. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
  • Používateľ má právo na prístup k osobným údajom za podmienok stanovených v článku 15 nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ údajov poskytne používateľovi zdarma kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Za všetky ďalšie kópie vyžiadané používateľom má prevádzkovateľ údajov právo účtovať primeraný poplatok
  • Uplatnením práva na opravu má používateľ taktiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov za podmienok stanovených v článku 16 nariadenia GDPR.
  • V prípade, že používateľ uplatní právo na výmaz osobných údajov, je prevádzkovateľ osobných údajov povinný príslušné osobné údaje vymazať, ak nebude prevádzkovateľ údajov spracovávať a uchovávať konkrétne údaje pre plnenie svojej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov alebo ak nebudú dané iné podmienky v článku 17 naradenia GDPR.
  • Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov obmedzenie spracovávania údajov za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia GDPR.
  • Ohľadne práva na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR má používateľ právo dostať od prevádzkovateľa osobných údajov údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prevádzať tieto údaje inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Ak je to technicky možné, má používateľ právo na to, aby boli jeho osobné údaje jedným prevádzkovateľom priamo prenášané druhému prevádzkovateľovi.
  • V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania založeného výhradne na automatizovanom spracovávaní (vrátane profilovania) má používateľ právo byť z takej činnosti vylúčený podľa podmienok stanovených v článku 22 nariadenia GDPR.
  • Každý používateľ má právo podať sťažnosť u orgánu dohľadu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnieva, že spracovávaním jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú: https://www.dataprotection.gov.sk, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 323 132 14.
  • Každý používateľ má právo na účinnú súdnu ochranu v prípade, že sa domnieva, že spracovávaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich  ochranu osobných údajov, a ďalej mu prislúcha právo požadovať náhradu škody na súde.

9.         VAŠE PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

Používateľ má v súvislosti s údajmi spracovávanými podľa bodov 7.4 a 7.5 týchto zásad právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov (z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie) za podmienok stanovených v článku 21 nariadenia GDPR.

Ak chcete uplatniť toto právo, môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK.